zespół szkół nr 16 logo

Witamy w Szkole Przysposabiającej do Pracy Nr 2 we Wrocławiu

Szkoła prowadzi edukację dla  uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną (autyzm oraz niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym).

Nauka w szkole trwa trzy lata. Okres nauki w uzasadnionych przypadkach może być przedłużony dla ucznia o jeden rok. Maksymalna liczebność klasy to 4 uczniów.

Kształcenie uczniów w Szkole Przyspasabiającej do Pracy Nr 2 odbywa się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Nadrzędnym celem edukacji jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym / chronionym rynku pracy oraz utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości.

Diagnoza funkcjonalna uczniów jest oparta na profilu umiejętności zawodowych i społecznych TEACCH (TTAP). Uwzględnia funkcjonowanie w każdym otoczeniu dzięki zastosowaniu trzech skal oceny: skala obserwacji bezpośredniej – skala wykonawcza, skala domowa oraz skala miejsca pracy lub szkoły

Dla każdego z uczniów jest opracowywany Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny z uwzględnieniem zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 2 we Wrocławiu prowadzi nabór przez cały rok. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji – zakładka O NAS / rekrutacja

Zespół Szkół Nr 16 Szkoła posiada własną bibliotekę , gabinet pielęgniarski oraz własną kuchnię, która przygotowuje obiady dla wszystkich uczniów. Dla uczniów posiadających odpowiednie zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania diety kuchnia przygotowuje ogólną dietę pokarmową wykluczającą z przygotowywanych posiłków alergeny.

 

W Szkole Przysposabiającej do Pracy wyodrębnia się następujące zajęcia edukacyjne:

 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

To zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych, także w zakresie czytania, pisania, pojęć matematycznych, niezbędnych w życiu dorosłego człowieka. Zajęcia zapewniają również poznanie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno  przyrodniczego, przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych i rozwijają niezbędne w dorosłości kompetencje społeczne.

szkoła przysposabiająca do pracy funkcjonowanie osobiste i społeczne

 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Służą dalszemu rozwijaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, jak i w każdy możliwy dla ucznia sposób (jeżeli jest to potrzebne uczniowi także z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC), również z wykorzystaniem odpowiednich pomocy do komunikacji, technologii informacyjno – komunikacyjnej. Uczeń powinien mieć możliwość doświadczania komunikowania się z różnymi osobami, także w instytucjach, punktach usługowych, miejscach pracy.

szkoła przysposabiająca do pracy zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

Zajęcia kształtujące kreatywność

Służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w dobrej atmosferze i współpracy m.in. poprzez motywowanie do działania, wyrażanie przeżyć i emocji za pomocą dostępnych dla uczniów środków wyrazu, także artystycznych, kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności, w szczególności muzycznych, tanecznych, plastyczno – technicznych, teatralnych.

szkoła przysposabiająca do pracy zajęcia kształtujące kreatywność

 

Przysposobienie do pracy

Ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania w różnych dziedzinach pracy oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Realizowane jest w formie: zajęć ogrodniczych, zajęć kulinarnych i gospodarczych, zajęć biurowych, pamiątkarstwa i stolarstwa.

szkoła przysposabiająca do pracy przysposobienie do pracy

 

Wychowanie fizyczne

To zajęcia rozwijające sprawność i kondycję fizyczną. Ważne jest, aby po zakończeniu nauki w szkole uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do samodzielnego podejmowania działań na rzecz aktywności fizycznej i własnego zdrowia.

szkoła przysposabiająca do pracy wychowanie fizyczne

Religia / Etyka

Zajęcia mające na celu wprowadzenie uczniów w świat wartości, tradycji i obrzędów religijnych, kształtowanie pozytywnego nastawienia wobec omawianych zagadnień dotyczących człowieka, jego najbliższego otoczenia.

zajęcia edukacyjne religia

 

Zajęcia rewalidacyjne w Szkole Przysposabiającej do Pracy Nr 2

Zajęcia rewalidacyjne mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Dla osiągnięcia zaplanowanych celów nacisk położony jest na mocne strony uczniów. Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w umiejętnościach i wiadomościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. Prowadzone są następujące rodzaje zajęć rewalidacyjnych:

rewalidacja ogólnorozwojowa

rewalidacja przez ruch

rewalidacja z psychologiem

Rodzaj zajęć rewalidacyjnych określony jest w indywidualanym programie edukacyjno – terapeutycznym uwzględniającym zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i wyniki wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.