Deklaracja dostępności Zespół Szkół nr 16 we Wrocławiu

Zespół Szkół nr 16 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół nr 16 we Wrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Raport o stanie dostępności cyfrowej z dnia 31.03.2021r. (pdf)

Treści niedostępne

  • Część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.). Strona internetowa  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) . W miarę możliwości redaktorzy zobowiązują się poprawić wskazane błędy oraz dołożą wszelkich starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-09

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-01-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Wawrzyniak.

E-mail: elzwaw1588@edu.wroclaw.pl

Telefon: 71 798-68-83

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Zespół Szkół nr 16 we Wrocławiu

Adres: ul. Głogowska 30
53-621 Wrocław

E-mail: sekretariat.zs16@wroclawskaedukacja.pl

Telefon: 71 798-68-83

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Przy wejściu głównym zamontowany jest podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych (schodołaz). Korytarze oraz pomieszczenie nie są dostosowane dla osób na wózkach. Budynek nie posiada wind. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeby osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Z miejsc tych mogą także korzystać mieszkańcy osiedla. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych oraz głośników Totupoint. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’aani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego

Udogodnienia

  • Domyślne skróty klawiszowe przeglądarek internetowych
  • Przełącznik kontrastowy