Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 16 we Wrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Nie które dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu, nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury).
  • Niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej.
  • Redaktorzy strony zobowiązują się by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Raport o stanie dostępności cyfrowej z dnia 31.03.2021r. (pdf)

Udogodnienia:

  • Domyślne skróty klawiszowe przeglądarek internetowych
  • Przełącznik kontrastów

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-09

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną, stanowiącą załącznik do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni.

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest sekretarz szkoły, e-mail: sekretariat.zs16@wroclawskaedukacja.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798-68-83.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Sokołowska – Zatorska

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową  chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Przy wejściu głównym zamontowany jest podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych (schodołaz). Korytarze oraz pomieszczenie nie są dostosowane dla osób na wózkach. Budynek nie posiada wind. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeby osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Z miejsc tych mogą także korzystać mieszkańcy osiedla. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych oraz głośników Totupoint. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’aani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego