Szkoła Podstawowa Nr 102

 

zespół szkół nr 16 logo

Witamy w Szkole Podstawowej Nr 102 we Wrocławiu

Szkoła prowadzi edukację dla  uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną (autyzm oraz niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym).

Edukacja  w Szkole  Podstawowej przebiega zgodnie z  podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  w  szkołach podstawowych.

Celem nadrzędnym edukacji ucznia w Szkole Podstawowej jest rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne, godne i wartościowe życie  w dorosłości, w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczeństwa.

Szkoła Podstawowa tworzy warunki niezbędne do zapewnienia uczniowi poczucia bezpieczeństwa , wzmacniania własnej wartości i akceptacji, poczucia komfortu psychicznego w procesie integracji ze środowiskiem, wspiera aktywność uczniów, wdraża do uczestniczenia w życiu klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Zapewnia warunki niezbędne do realizacji celów edukacji i rewalidacji.

W szkole opracowywane są dla każdego ucznia: wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia  oraz indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Cele, formy i metody pracy pedagogicznej dostosowywane są do specyficznych, indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia.

Szkoła zapewnia uczniowi udział w zajęciach edukacyjnych:

Funkcjonowanie osobiste i społeczne:

Zajęcia te zapewniają zdobycie wiedzy z różnych obszarów, uczenie różnych praktycznych umiejętności oraz rozwijanie kompetencji społecznych. Mają na celu wszechstronny rozwój ucznia oraz przygotowanie do pełnienia ról społecznych.

szkoła podstawowa funkcjonowanie osobiste i społeczne

Zajęcia rozwijające komunikowanie się:

Zajęcia służą nabywaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliższym i dalszym środowisku  w mowie, w piśmie i w każdy możliwy dla ucznia sposób, także z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji. Zapewniają doświadczanie procesu komunikowania się.

komunikacja alternatywna zespół szkół nr 16

Zajęcia rozwijające kreatywność:

Zajęcia te służą rozwojowi wyobraźni, zainteresowań, motywacji do działania i aktywności twórczej uczniów oraz wyrażaniu przeżyć i emocji za pomocą dostępnych dla nich środków wyrazu, artystycznych, praktycznych i technicznych.

szkoła podstawowa zajęcia rozwijające kreatywność

Wychowanie fizyczne :

To zajęcia rozwijające sprawność i kondycję fizyczną. Przygotowują uczniów  do samodzielnego podejmowania działań na rzecz aktywności fizycznej i własnego zdrowia.

zajęcia wychowania fizycznego zespół szkół nr 16

Religia / Etyka:

Zajęcia mające na celu wprowadzenie uczniów w świat wartości, tradycji i obrzędów religijnych, kształtowanie pozytywnego nastawienia wobec omawianych zagadnień dotyczących człowieka, jego najbliższego otoczenia.

zajęcia edukacyjne religia

Szkoła zapewnia uczniowi udział w zajęciach rewalidacyjnych, które mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny :

Rewalidacja ogólnorozwojowa

Rewalidacja przez ruch

Rewalidacja logopedyczna

szkoła podstawowa zajęcia rewalidacyjne
szkoła podstawowa zajęcia rewalidacyjne
Cykl kształcenia w Szkole Podstawowej trwa 8 lat, w uzasadnionych przypadkach uczniom  wydłużane są poszczególne etapy edukacji:

– na poziomie pierwszego etapu edukacyjnego ( klas I-III ) – o jeden rok,

– na poziomie drugiego etapu edukacyjnego ( klas IV-VIII)  – o dwa lata.

Uczniowie uczą się w oddziałach klasowych  2-4 osobowych, do każdej klasy przypisany jest wychowawca.

Zespół Szkół Nr 16 Szkoła posiada własną bibliotekę , gabinet pielęgniarski oraz własną kuchnię, która przygotowuje obiady dla wszystkich uczniów. Dla uczniów posiadających odpowiednie zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania diety kuchnia przygotowuje ogólną dietę pokarmową wykluczającą z przygotowywanych posiłków alergeny.

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie. Zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny.

Szkoła Podstawowa Nr 102 we Wrocławiu prowadzi nabór przez cały rok. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji – zakładka O NAS – rekrutacja.