praktyki wspomagane sad wróblowice
praktyki wspomagane sad wróblowice.
praktyki wspomagane sad wróblowice...

Program Praktyk Wspomaganych

Wprowadzona 1 września 2017 roku Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  kładzie duży nacisk na kształtowanie u dorosłych  uczniów kompetencji związanych z aktywnością przez pracę, realizowanych głównie poprzez przedmiot Przysposobienie do pracy.

Celem programu jest:

Tworzenie warunków zapewniających osobom niepełnosprawnym równoprawne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym.

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dążeniu do efektywnego pełnienia ról zawodowych i społecznych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie prac sadowniczych zgodnych z rocznym kalendarzem.

Miejsce zajęć praktycznych:

Sad Doświadczalny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Samotwór.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Litomskiej 10 we Wrocławiu.

Sad Yapko we Wróblowicach